Samsunlu Tasavvuf Edebiyatçıları


Hoca Şefika TAŞKIN

Eğitimci. Samsun eşrafından Hacı Mazlum oğlu İbrahim Efendinin kızıdır. Öğüt verici ve uyarıcı olmak amacıyla yazdığı eserleri manzumdur 

 

ESERLERİ: Hakka Niyaz Halka İkaz (1959), Mevlüdü Mücevher, Sulh Münacatı, İlk Baharda Gönülle Hasbihal.


 

Dursun Ali TÖKEL

Edebiyat araştırmacısı. 1962, Samsun doğumlu. Orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 5 yıl çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Fütuhî Divanı / İnceleme - Metin - Sözlük” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi.

 

ESERLERİ: Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar / Şahıslar Mitolojisi (2000), Divan Şiirinde Harf Simgeciliği (2004).


 

Yaşar KURT

İlâhiyatçı. 1964, Samsun / Erenköy doğumlu. Orta öğrenimini Samsun İmam-Hatip Lisesinde yaptı. 1988’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitede 1991’de Kur’an ile Tevrat’ın Kıssalar Yönünden Mukayesesi adlı yüksek lisans, Nehcüvanî ve Tasavvufî Tefsiri adlı doktora tezi hazırladı. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilâtlarında çeşitli birimlerde çalıştı. 1994’te Gazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine okutman olarak girdi. Aynı üniversitede öğretim üyesi. Hz. Yusuf’un Tarihsel Hayatı / Mukayase ve Değerlendirme adlı eseri basıldı (2005).


 

Bedri  NOYAN

Yazar. Bektaşî Dedebabası. (D. 1912, Serez – Ö. 1998). Doğumundan bir ay sonra asker olan babasının Anadolu’ya tayini sebebiyle Serez’den ailesiyle ayrıldı. İlkokulu her yıl farklı bir şehirde okudu. Babasının emekliliğinden sonra memleketleri olan Samsun>’a yerleştiler. Ortaokul ve liseyi Samsun’da okudu (1931). 1937’de Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Numune Hastanesinde kulak burun boğaz ihtisası yaptı. 1946’da İÜ KBB Kliniği Doçentlik sınavını kazandı. 1951’den sonra üniversiteden ayrıldı ve serbest doktorluk yaptı.

 

ESERLERİ: Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik (6 cilt), Türk Millî Kültüründe ve Kurtuluş Savaşında Bektaşîler (1990), Nevruz (1999). YAYINA HAZIRLAMA: Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Vilâyetnâmesi/İlk Vilâyetnâme (Firdevsî-i Rûmî’den, 1986, 1996, 1997), Garîbnâme, (Âşık Paşa’dan, 1998), Veli Baba Menâkıbnâmesi (Anonim, 1993), Demir Baba Vilâyetnâmesi (Velî Baba’dan, 1976), Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli Sultan) Vilâyetnâmesi (Anonim, 1990), Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı/Açıklamalı ve Sade Dile Çevrilmiş Olarak (Mehmed Ali Hilmî Dede Baba’dan). HAKKINDA: Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / Bedri Noyan Özel Bölümü, Sayı: 5, Bahar, 1998.


 

Ömer Faruk DİLAVER

Tasavvufçu-yazar. Samsun / Vezirköprü doğumlu. İlkokulu Vezirköprü’de okuduktan sonra orta öğrenimini Tokat’ta yaptı. Eskişehir’de bir yatılı askerî okulda okudu. Lise öğrenimini dışarıdan sınavlarını vererek tamamladı. Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirdi. Ankara’ya yerleşerek Hacettepe Üniversitesine bağlı bir kuruluşta teknik sorumlu olarak çalıştı. Almanya ve İngiltere’de bilgisayar eğitimi aldı. Geçirdiği ölümcül bir trafik kazasından sonra, daha önce de birçok vesileyle tanıştığı tasavvufa yöneldi. Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî ve Abdülkadir Geylânî gibi tasavvuf ulularının hayatlarını ve eserleri inceledi. Daha sonra Ahmet Dede adlı bir tasavvuf büyüğüyle tanıştı. Tasavvufa gönül vermiş birçok insandan oluşan bir çevreye sahip oldu. Yunus Emre Vakfı adlı bir vakıf kurdu.

 

ESERLERİ: Kutsal Aşk (2002), İçe Doğuşlar. HAKKINDA: N. Nur Kızıltepe, Faruk Abi / Yunus Yolunda Bir Yolcu, 2003.


 

Turgut AKPINAR

Araştırmacı-yazar. Samsun, 14 Ocak 1928 doğumlu. İlk ve orta tahsilini burada yaptıktan sonra 1952’de Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakimlik stajını İstanbul’da yaptıktan sonra Beytüşşebap’a tayin edildi. Bunun üzerine istifa ederek Türkiye İş Bankası müfettişi olarak çalışmaya başladı. Burada çalışırken Almanya Münih Üniversitesinde doktora tamamladı (1962). Emekli olduktan sonra Türk kültür tarihiyle ilgili araştırmalar yaptı. 1967’de Milliyet gazetesinin açtığı “Dinin Türk Tarihindeki Etkileri” konulu yarışmada ikinci oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından 1981-1988 arasında düzenlenen ulusal ve uluslar arası Türkoloji Kongresine 8 adet bildiri sundu. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne 15 madde yazdı. İlk kitapları banka hukuku üzerinedir.

 

ESERLERİ: KÜLTÜR TARİHİ: Türk Tarihinde İslâmiyet (1999), Türklerin Din ve Hukuk Tarihi Üzerine Makaleler, Türk Kültür Tarihinden Esintiler (2003).

 

ÇEVİRİ: Türkler ve Tatarlar Arasında (J. Schiltberger’den, 1997), Türklerin Elinde Bir Alman Tacir (H. U. Kraft’tan, 1997).


 

Ömer AYDIN

İlâhiyatçı, yazar. 1968 Samsun/Terme doğumlu. 1990’da Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. 1991’de aynı Fakültenin Kelâm anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1996’da “Sadru’ş-Şerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiileri” konulu çalışmasıyla Kelâm doktoru unvanını kazındı. 1997’de İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelâm anabilim dalı öğretim üyeliğine atandı. 2002 yılında doçent oldu.

 

ESERLERİ: Kur’an Işığında Kader ve Özgürlük (1998), Kelâm Ekollerinde İman Amel İlişkisi (2001), Türk Kelâm Bilginleri (2004).


 

Ali BOLAT

Araştımacı-yazar, 1973, Samsun doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 1995’te 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını bu Fakültede yaptı. Burada araştırma görevlisi. Doktora tezi Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik (2003) adıyla basıldı.


  

Musa YILDIZ

Dilbilimci. 20 Temmuz 1967, Samsun doğumlu. İlköğrenimini 1977 yılında Karadeniz İlkokulunda tamamladı. 1984 yılında Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesinden, 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğimi Anabilim Dalından mezun oldu. 1988-1994 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1992 yılında Necîb Mahfûz’un Hayatı Eserleri ve Kısa Hikâyeleri konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 1994'te Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1998 yılında Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları konulu teziyle Doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında Askerliğini Arapça Öğretmeni Asteğmen olarak Kara Lisan Okulunda yaptı. Aynı fakültede 2001 yılında yardımcı doçent ve 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 öğretim döneminde Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim üyesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğtitim Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi, Avrasya Dosyası, İslâm Araştırmaları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Diyanet Avrupa, ve Nüsha degilerinde alanıyla ilgili araştırmaları yayınlandı. Türkiye Diyanet Vaükfı İslâm Ansiklopedisine Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili maddeler yazdı.

 

ESERLERİ: DİLBİLİM: Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı (2000), Arapça Çeviri Kılavuzu, (Emrullah İşler’le, 2002), Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, (Emrullah İşler’le, 2005) Bil Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âresi (2002), Aşıklara Ayna ve Terazi, (Mustafa Tatçı ile, 2002), Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu (Erkan Avşar’la 2005), Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bur’e Tesbî‘i (2005). ÇEVİRİ: el-Burde (Muhammed ‘Abdulazîz er-Rifâ‘î’den, Hattat Aziz Efendi’nin Hayatıyla İlgili Bölümü, 1996), El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri (Hasan Duman’dan, 1997), Esir Üniforması (Necip Mahfuz’dan, 1999), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça çeviriler, 1999), Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri  / 1828-1928 (Hasan Duman’dan, Arapça bölüm çevirileri: Cengiz Ketene ile, 2000), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri (Hasan Duman’dan, 2000), Küçük Asya (Charles Texier’den, Osmanlıcaya yapılan çeviri metni sadeleştirme, 2002), Mir’âtu’l-‘Âşıkîn ve Mîzânu’l-‘Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi),  (Safranbolulu Mehmet Emin Halvetî’den, Mustafa Tatçı ile, 2003), Dîvân-ı İlâhiyât (Azîz Mahmûd Hüdayî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005), Mevlid Şerhi  / Gülzâr-ı ‘Aşk (Hüseyin Vassaf’tan, Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile, 2005), er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye, (Üsküdarlı Muhammed Nasûhî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005).

 

http://tasavvufedebiyatbiyografi.blogcu.com/

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !